Дезинфекциращи антибактериални мокри кърпи с Етанол 70%

В НАЛИЧНОСТ
1,99 лв.
Количество

или

Описание на продукта

  • Марка: Health Control

Продукта притежава разрешително № 2729-1/30.4.2020 от Минстерство на Здравеопазването.

 

Вид на групата Биоциди съгласно приложение V на Регламент (ЕС) №: 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012г. относно предоставянето на пазара и употребата на група биоциди:

Главна група 1 - Дезинфектанти

Продуктов тип 1 - Хигиена на човека 

Спомага за превенция от вируси и бактерии ( коронавирус Covid 19 )

Вид на групата биоциди:

Течност с която са напоени кърпичките

Област/области на приложение:

Всички биоциди в групата са с бактериално и фунгицидно ( Candida albacians) действие, като областта на приложение на Дезинфекциращи антибактериални мокри кърпи с Етанол(Алкохол) е:

  • Хигиенно обтриване на кожата на ръцете с дезинфекционен ефект
  • Хигиенно обтриване на повърхности с дезинфекционен ефект
  • Хигиенно обтриване на дръжки на врати с дезинфекционен ефект
  • Множество други приложения с дезинфекционен ефект

 

Начин на употреба на Дезинфекциращи антибактериални мокри кърпи с Етанол ( Алкохол):

Една мокра кърпа се втрива в кожата на ръцете(повърхности,дръжки, други) в продължение на 30-60 секунди. След изтичане на времето за дезинфекция ръцете(повърхности,дръжки, други) се оставят да изсъхнат без да се изплакват с вода.

 

Класове и категории на опасност:

Запалими течности, категория 2, H225

Увреждане и дразнене при попадане в очите, категория 2, H319

 

Етикетиране и пиктограми:

File:GHS-pictogram-flamme.svg - Wikimedia CommonsFile:GHS-pictogram-exclam.svg - Wikimedia Commons

Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност:

H225 Силно запалими течности и пари.

H319 Предизвиква дразнене при попадане в очите

 

Препоръки за безопасност:

P101 При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта

P102 Да се съхранява извън обсега на деца

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

P305+P351+P338 При контакт с очите промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ако имате такива, доколкото това е възможно.

P403+P235 Да се съхранява на хладно и проветриво място.

 

Данни за опаковката:

Дезинфекциращи антибактериални мокри кърпи с Етанол ( Алкохол) - пакетче от 15 броя кърпички, опаковани във фолио от PET, PE, EVOH

Съдържание:

Етанол, вода, глицерин, парфюм

Видео за продукта

Дезинфекциращи антибактериални мокри кърпи с

Етанол 70%, 15 броя в пакет.

Спомага за превенция от вируси и бактерии ( коронавирус Covid 19 )

Продукта притежава разрешително № 2729-1/30.4.2020 от Минстерство на Здравеопазването.

Ревюта

Добави мнение

Вашия имейл няма да бъде публикуван, задължителните полета са маркирани.*

Подобни продукти

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.