Дезинфектант за повърхности с 70% Етанол 1л.

В НАЛИЧНОСТ
8,80 лв.
Количество

или

Описание на продукта

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дезинфекциращо средство срещу вируси, бактерии и гъбички, органичен разтворител.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:  Отличен дезинфектант – за секунди убива вирусите. За дермално приложение, дезинфекция на повърхности, подове, машини и съоръжения. Съхранява се в добре затворени опаковки, в пожаро безопастни складове, при температури не по-високи от 30о С. Да не се излага на преки слънчеви лъчи.
СЪСТАВ: ЕТАНОЛ – 70 об. %
 
 
ОПАСНО!    H225 Силно запалими течност и пари. Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. P210 Да се пази от топлина/ искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. P233 Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната /регионалната/ националната/ международната уредба.

Ревюта

Добави мнение

Вашия имейл няма да бъде публикуван, задължителните полета са маркирани.*

Видео за продукта

Дезинфекцираща течност за повърхности 1л.

Подобни продукти

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.